ⴰⵏⵚⵓⴼ REVOLUTiON Galaxy

REVOLUTiON Galaxy ⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⴻⵎⵎⵓⵊ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ
ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵜⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴽⵓⵏⵉⵜ ⵏ
ⵓⵅⵅⴰⵎ.
REVOLUTiON Galaxy ⵉⵙⵙⵓⵖⵓⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⵏⴰⵢ ⵢⴰⵏ ⵏ
ⵜⴻⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔⵙⴻⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⴷ
ⵜⴰⵎⴻⵇⵕⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵜⵉⴳ ⴷ ⴰⵎⵏⴻⵍⵍⵉ.

                          REVOLUTiON Galaxy .. ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵉ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ.