Revolution Galaxy ⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⴻⵎⵎⵓⵊ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ
ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵜⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴽⵓⵏⵉⵜ ⵏ
ⵓⵅⵅⴰⵎ.
Revolution Galaxy ⵉⵙⵙⵓⵖⵓⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⵏⴰⵢ ⵢⴰⵏ ⵏ
ⵜⴻⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔⵙⴻⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⴷ
ⵜⴰⵎⴻⵇⵕⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵜⵉⴳ ⴷ ⴰⵎⵏⴻⵍⵍⵉ.
Revolution Galaxy ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵉ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ.